Karta podarunkowa

 

REGULAMIN KARTY PODARUNKOWEJ ZOO KARINA DLA KONSUMENTÓW

 

 

Słowniczek

 

 1. Wydawca/Akceptant ZOOKARINA Karina Wojtyłko, ul.Węglowa 5 Chwaszczyno, 80-209, NIP 5861051504, REGON 190708013.

 2. Sklep - położony na terytorium Polski sklep Wydawcy, wymieniony na liście punktów sprzedaży wydających lub akceptujących Kartę. Lista Sklepów jest dostępna na www.zookarina.pl/pl/i/Nasze-sklepy/15

 3. Karta - elektroniczny bon towarowy, którego wartość jest równa wartości nominalnej Karty, wydany na okaziciela, uprawniający Użytkownika do jej realizacji w Sklepach Wydawcy;

 4. Nabywca – osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r., nr 16, poz. 93 z późn. zm.), która w Sklepie otrzymała od Wydawcy Kartę, w zamian za przekazanie środków pieniężnych;

 5. Użytkownik - każdorazowy posiadacz Karty;

 6. Towary - rzeczy oferowane do sprzedaży w Sklepie;

 7. Aktywacja karty – moment, od którego karta zaczyna działać. Dokonywana jest w Sklepie po przekazaniu środków pieniężnych (nabycie karty w Sklepie).

 

 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Wydawca zobowiązuje się do przekazania Nabywcy Karty i do przyjmowania jej do realizacji, po spełnieniu warunków określonych w niniejszym regulaminie.

 

 1. Nabywca może otrzymać kartę, jednocześnie zobowiązuje się do przekazania Wydawcy środków pieniężnych w kwocie 50zł lub 100zł. Kwota przekazanych środków pieniężnych stanowi wartość nominalną Karty. Po przekazaniu środków pieniężnych w Sklepie, Wydawca dokona aktywacji karty. Karty nie można nabyć przy użyciu drugiej Karty lub innego bonu podarunkowego.

 

 1. Aktywacja karty jest możliwa w Sklepach Wydawcy.

 

 1. Nabywca jest uprawniony do realizacji transakcji za pośrednictwem Karty po jej aktywacji, w Sklepach Wydawcy, w okresie ważności Karty.

 

 1. Środki pieniężne przekazane przez Nabywcę zgodnie z pkt.2 powyżej przechodzą w całości na własność Wydawcy, w chwili aktywacji Karty.

 

 1. Karta może być użyta wyłącznie w Sklepach Wydawcy znajdujących się na terytorium Polski, których wykaz znajduje się na stronie www.zookarina.pl/pl/i/Nasze-sklepy/15

 

 1. Karta nie może być wymieniana na środki pieniężne (w tym gotówkę) w całości lub w części, inną Kartę oraz nie podlega zwrotowi.

 

 1. Karta jest elektronicznym bonem towarowym tylko i wyłącznie na okaziciela. Realizacja transakcji za pośrednictwem Karty będzie stanowiła ważną transakcję również w przypadku, gdy Użytkownik wejdzie w posiadanie Karty w sposób nieuprawniony.

 

 1. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty, które zostały utracone lub uszkodzone, po ich przekazaniu Nabywcy.

 

 1. Karta jest ważna i aktywna przez okres 36 miesięcy od chwili jej aktywacji, lecz nie dłużej niż do czasu wyczerpania wszystkich zgromadzonych na niej punktów (z zastrzeżeniem możliwości jej doładowania podczas w/w terminu 12 miesięcy na zasadach określonych w pkt II ust. 9 i 10). Po upływie w/w terminu, Karta traci ważność.

 

 1. Zasady korzystania z Karty

 

 1. Wydawca przyjmuje do realizacji w Sklepach wyłącznie aktywne i nieuszkodzone Karty posiadające wszystkie zabezpieczenia chroniące przed sfałszowaniem.

 

 1. Wartość Karty jest równa ilości punktów na niej zawartych. 1 punkt stanowi równowartość 1 gr.

 

 1. W chwili, gdy Użytkownik zawrze z Wydawcą umowę sprzedaży Towarów przedstawiając do realizacji Kartę, suma punktów zgromadzonych na Karcie zostanie pomniejszona o liczbę punktów odpowiadającą cenie, należnej Wydawcy za Towar lub Usługę.

 

 1. W chwili pomniejszenia sumy punktów zgromadzonych na Karcie o liczbę punktów odpowiadającą kwocie ceny należnej Wydawcy, nastąpi umorzenie wierzytelności przysługującej Wydawcy wobec Użytkownika z tytułu ceny sprzedaży Towarów w kwocie równej liczbie punktów, o które pomniejszona zostanie suma punktów zgromadzonych na Karcie.

 

 1. Przy realizacji Karty, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty, gdy wartość otrzymywanego Towaru lub świadczonej Usługi jest niższa, niż aktualna wartość nominalna Karty. Reszta dostępnych punktów pozostaje na Karcie.

 

 1. Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką, kartą płatniczą lub innym środkiem płatniczym, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest wyższa, niż aktualna wartość nominalna Karty.

 

 1. W przypadku, gdy cena Towarów lub Usług nabywanych z wykorzystaniem Karty będzie wyższa niż liczba punktów znajdujących się na Karcie, Użytkownik może wykorzystać punkty zgromadzone na innej Karcie.

 

 1. Użytkownik może się posługiwać kartą wielokrotnie.

 

 

 1. Użytkownik może doładować Kartę w okresie jej ważności, określonym w pkt. I ust.11. Doładowanie w tym trybie nie przedłuża jednak pierwotnego okresu ważności Karty, określonego w pkt I ust. 10.

 

 1. Doładowanie następuje poprzez wymianę środków pieniężnych na punkty, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie, w szczególności w pkt. II ust.2.

 

 1. Na Karcie może być zapisanych maksymalnie 50.000 punktów, co jest równe kwocie 500 zł.

 

 1. Informację o dacie ważności i ilości punktów zgromadzonych na Karcie, Użytkownik może uzyskać w Sklepie Wydawcy.

 

 1. Wydawca ma prawo odmówić realizacji Karty m.in. w następujących przypadkach:

 • upływu terminu ważności Karty,

 • braku technicznej możliwości realizacji Karty z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy, po bezskutecznej dwukrotnej próbie uzyskania połączenia z odpowiednim systemem Wydawcy,

 • uszkodzenie Karty z przyczyn nie leżących po stronie Wydawcy w stopniu uniemożliwiającym odczytanie danych, zapisanych na Karcie).

 

 

 1. Niewykorzystanie Karty

 

 1. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty, punkty zawarte na Karcie pozostaną niewykorzystane, Użytkownik nie ma prawa żądać od Wydawcy zwrotu środków pieniężnych przekazanych Wydawcy.

 

 1. W wypadku, gdy w okresie jej ważności, Karta zostanie uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłową eksploatację, Użytkownik pod warunkiem wydania obsłudze Sklepu uszkodzonej Karty oraz przedstawienia paragonu dokumentującego jej aktywację lub ilość zgromadzonych punktów, otrzyma nową Kartę, która zostanie zasilona przez Wydawcę punktami w takiej samej liczbie, jaka będzie znajdować się na uszkodzonej Karcie w chwili jej wydania Wydawcy. Wydanie Użytkownikowi nowej Karty nastąpi niezwłocznie, według wyboru Użytkownika, zadeklarowanego w protokole wydania Karty, w tym dowolnym Sklepie Wydawcy. Nowa Karta będzie miała okres ważności, który zakończy się nie wcześniej niż w dniu upływu terminu ważności przewidzianego dla uszkodzonej Karty.

 

 1. Postanowienia końcowe

 

 1. Karta nie podlega wymianie na środki pieniężne (w tym gotówkę).

 

 1. Wydanie Karty nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług (VAT) w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa podatkowego. Użytkownik w chwili wydania Karty otrzymuje od Wydawcy, na żądanie zgłoszone najpóźniej w momencie wydania Karty, pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego (nabycie w Sklepie) lub notę księgową.

 

 1. Karta w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, w tym nie jest kartą płatniczą. Karta jest elektroniczną formą bonu towarowego.

 

 1. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela.

 2. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona na stronie internetowej pod adresem www.zookarina.pl/kartapodarunkowa .

 

 

Chwaszczyno, dnia 17.10.2019 r.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium