Regulamin Lojalnościowy

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

ZOOKARINA CLUB

 

DEFINICJE

 

1. Organizator Programu - Karina Skwierawska, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą ZOOKARINA - Karina Skwierawska, z siedzibą w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 190, NIP 5861051504.

2. Program ZOOKARINA CLUB - program lojalnościowy przygotowany i prowadzony przez Organizatora Programu, adresowany do klientów ZOO Karina i Partnerów, w ramach którego będą przyznawane Korzyści z tytułu uczestnictwa w Programie. Regulamin uwzględnia współpracę z Partnerami w celu wzbogacania niniejszego Programu o nowe korzyści.

3. Regulamin Programu - regulamin Programu ZOOKARINA CLUB, definiuje prawa i obowiązki Uczestnika, a w szczególności korzyści płynące z przynależności do tego Programu.

4. Uczestnik - to osoba/podmiot, który bierze udział w Programie ZOOKARINA CLUB na zasadach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.

5. Karta Uczestnika - to karta wydawana przez Organizatora lub Partnera Uczestnikowi Programu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, posiadająca indywidualny numer EAN-13 wraz z kodem kreskowym. Karta Uczestnika nie jest kartą imienną i jest przeznaczona do korzystania z ofert adresowanych do Uczestników Programu.

6. Konto uczestnika - to indywidualne konto danego Uczestnika, na którym są rejestrowane wszystkie jego dane i transakcje. System informatyczny obsługujący konta Uczestników powoduje naliczenie lub odliczenie punktów gromadzonych przez Uczestnika w ramach Programu, a także kumuluje informacje o przyznanych mu rabatach, upustach i przygotowywanych dla niego specjalnych ofertach, a także informacje o wydarzeniach, które mogą być dla niego interesujące.

7. Formularz Zgłoszeniowy - to formularz udostępniany przez Organizatora Programu i Partnerów, który po wypełnieniu i podpisaniu przez zainteresowaną osobę lub - w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne - jej reprezentanta, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie Programu, który stanowi wniosek tej osoby/podmiotu o przyjęcie jej/jego do Programu ZOOKARINA CLUB jako Uczestnika Programu. Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny w formie papierowej w dowolnym sklepie ZOO KARINA i placówkach Partnerów.

8. Baza Danych ZOOKARINA CLUB - zbiór danych (m.in. danych osobowych) Uczestników Programu ZOOKARINA CLUB, w tym w szczególności przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym, które są przetwarzane przez Organizatora Programu lub inny podmiot, któremu Organizator Programu może powierzyć przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 31 ust. 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w tym Partnerów, w celu realizacji Programu.

9. Korzyść - każdy rodzaj korzyści przyznany Uczestnikowi przez Organizatora lub jego Partnerów tj. wszelkiego rodzaju rabaty oraz zniżki na zakup towarów lub świadczonych usług.

10. Katalog Korzyści - to zespół rabatów, ofert, promocji, upustów oraz innych korzyści i przywilejów, do których są uprawnieni Uczestnicy Programu. Opisany w pkt. 5 niniejszego Regulaminu;

11. Rabat lojalnościowy - rabat przyznawany Uczestnikowi Programu w zamian za Punkty zdobyte w ramach Programu, na zasadach określonych w Regulaminie;

12. Rabat urodzinowy - rabat uprawniający Uczestnika do jednorazowych zakupów w sieci marketów zoologicznych ZOOKARINA z rabatem 10% na asortyment nieprzeceniony, otrzymywany w związku z urodzinami Uczestnika;

13. Partner - podmiot, który wobec Organizatora Programu zobowiązał się do przyznawania Uczestnikom Programu Korzyści lub który jest wskazany na stronie internetowej ZOOKARINA jako Partner (www.zookarina.pl):

14. Towary lub Usługi - towary lub usługi objęte Programem, których nabycie, zgodnie z decyzją Organizatora lub Organizatora i Partnera odbywa się po cenach lub na warunkach korzystniejszych w stosunku do warunków proponowanych osobom, które nie są Uczestnikami Programu ZOOKARINA CLUB.

15. Cena regularna - jest to cena detaliczna towaru nieobjęta obniżką cenową. 1.1. Niniejszy Regulamin Programu określa zasady działania Programu ZOOKARINA CLUB, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie oraz Korzyści, które wynikają z uczestnictwa w nim. Postanowienia Regulaminu Programu obejmują wyłącznie Uczestników Programu ZOOKARINA CLUB.

 

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.1. Niniejszy Regulamin Programu określa zasady działania Programu ZOOKARINA CLUB, w szczególności prawa i obowiązki Uczestnika w związku z jego udziałem w Programie oraz Korzyści, które wynikają z uczestnictwa w nim. Postanowienia Regulaminu Programu obejmują wyłącznie Uczestników Programu ZOOKARINA CLUB.

1.2. W celu przystąpienia do Programu ZOOKARINA CLUB, niezbędne jest aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

1.3. Program ZOOKARINA CLUB jest programem lojalnościowym działającym jedynie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1.4. Uczestnicy Programu, będą mieli prawo do oferowanych Korzyści.

1.5. Program ZOOKARINA CLUB skierowany jest do klientów detalicznych i dotyczy zakupów artykułów ZOOKARINA i lub Partnerów w ilości przeciętnie kupowanej przez gospodarstwa domowe. Uczestnik nie może korzystać z Programu dla zakupu artykułów w celach ich odsprzedaży.

 

2. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU - REJESTRACJA  

2.1 Jako Uczestnik do Programu ZOOKARINA CLUB może przystąpić:

a) osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;

b) osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2. Każdy Uczestnik ma prawo tylko do jednej Karty Uczestnika.

2.3. Warunkiem przystąpienia do Programu ZOOKARINA CLUB jest wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego w formie papierowej w sposób czytelny, kompletny oraz zgodny z prawdą, a także podpisanie i złożenie go w marketach ZOOKARINA lub placówkach Partnerów

2.4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Formularza Zgłoszeniowego, w tym umocowania reprezentantów potencjalnego Uczestnika niebędącego osobą fizyczną, do działania w jego imieniu. W szczególności, może żądać przedstawienia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz przedłożenia oryginału pisemnego pełnomocnictwa do reprezentowania danej osoby.

2.5. Wypełnienie i złożenie Formularza Zgłoszeniowego przez Uczestnika jest tożsame z faktem, że zapoznał się on z Regulaminem Programu oraz zgadza się z jego postanowieniami.

2.6. Właściwie wypełnione i podpisane Formularze Zgłoszeniowe zawierające dane osobowe konieczne do realizacji przez Organizatora postanowień niniejszego Regulaminu zostaną wprowadzone do systemu informatycznego i umieszczone w Bazie Danych ZOOKARINA CLUB.

 

3. BRAK AKCEPTACJI FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO

3.1. Organizator ma prawo odrzucić Formularz Zgłoszeniowy, w przypadku, gdy jest on niekompletny, niepełny, nieczytelny, wypełniony nieprawidłowo, nieopatrzony podpisem umocowanej osoby.

3.2. Formularz Zgłoszeniowy jest wypełniony nieprawidłowo w szczególności, gdy niedoszły Uczestnik nie wyraził chęć otrzymywania informacji o produktach/usługach drogą środków komunikacji elektronicznej wymienionych na Formularzu Zgłoszeniowym bez jednoczesnego wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o charakterze reklamowym i handlowym.

3.3. Odrzucenie Formularza Zgłoszeniowego zgodnie z pkt. 3.1 powyżej nie zobowiązuje Organizatora do poinformowania osoby, która taki Formularz Zgłoszeniowy złożyła o jego odrzuceniu, ani o przyczynach takiego odrzucenia.

3.4. Organizator może jednak poinformować osobę, której Formularz Zgłoszeniowy do Programu został odrzucony o możliwości złożenia nowego, poprawnie uzupełnionego Formularza lub dokonania niezbędnych uzupełnień bądź poprawek w uprzednio złożonym Formularzu.

3.5. W przypadku braku akceptacji Formularza Zgłoszeniowego dane osoby nie będą wprowadzane do Bazy Danych ZOOKARINA CLUB, ani przetwarzane w inny sposób, z zastrzeżeniem, że Formularze Zgłoszeniowe do Programu ulegną archiwizacji i będą przechowywane jedynie dla celów dowodowych. Gdy staną się całkowicie bezprzedmiotowe Organizator zapewni ich zniszczenie.

 

4. KARTA UCZESTNIKA

4.1. Uczestnik, akceptując warunki niniejszego Regulaminu i przystępując do Programu, otrzymuje do korzystania Kartę Uczestnika.

4.2. Karta Uczestnika nie jest kartą płatniczą.

4.3. Karta Uczestnika może być wykorzystywana do uzyskiwania Korzyści w rozumieniu niniejszego Regulaminu.

4.4. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie do powiadomienia Organizatora o zgubieniu Karty Uczestnika

4.5. Obowiązek informacji wynikający z pkt. 4.4 powyżej, może zostać dopełniony przez Uczestnika poprzez wysłanie e-maila na adres club@zookarina.pl

 

5. KATALOG KORZYŚCI I KORZYŚCI WYNIKAJĄCYCH Z PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

5.1. Uczestnikom Programu przysługują zniżki cenowe na wybrane artykuły lub rabat na wybrane grupy z regularnego asortymentu ZOOKARINA i/lub Partnerów.

5.2. Uczestnicy Programu będą mieli możliwość otrzymywania informacji o specjalnie przygotowanych ofertach drogą e-mail lub sms.

5.3. Każdy Uczestnik, który udostępni swój adres e-mail i wyrazi na to zgodę, będzie otrzymywał elektroniczny biuletyn z najnowszymi informacjami o aktualnych i planowanych promocjach, atrakcjach sklepowych, ofertach Partnerów.

5.4. Uczestnik będzie otrzymywał powiadomienia o ofertach ZOOKARINA CLUB, o promocjach i wyprzedażach oraz o innych wydarzeniach w sklepach ZOOKARINA i/lub placówkach Partnerów.

5.5. Informacje o promocjach będą dostępne w sklepach ZOOKARINA, w punktach handlowo-usługowych Partnerów, na stronie internetowej Programu (www.club.zookarina.pl) lub w materiałach informacyjnych wysyłanych do Uczestnika.

5.6. Nabycie Towarów lub Usług objętych Programem może nastąpić jedynie w sklepach stacjonarnych ZOOKARINA i/lub Partnerów, po okazaniu Karty Uczestnika przed zamknięciem transakcji.

5.7. Uczestnik dokonujący zakupu w sklepie stacjonarnym nie ma możliwości zwrotu towaru na podstawie art. 27 Prawa Konsumentów. Uczestnik ma prawo wymiany towaru na towar o takiej samej wartości lub droższy z dopłatą różnicy w ciągu 30 dni od daty zakupu. Uczestnik w przypadku chęci wymiany lub reklamacji zakupionego towaru nie ma obowiązku zachowania paragonu.

5.8. Organizator w każdym czasie może dokonywać uaktualnień w Katalogu Korzyści, w tym wprowadzania nowych ofert promocyjnych i usuwania dotychczasowych, zmieniać wysokość przyznawanych rabatów i rodzajów promocji w celu podniesienia atrakcyjności Programu.

5.9. Uczestnik Programu ma także możliwość zbierania punktów podczas dokonywania zakupów w sklepach stacjonarnych ZOOKARINA i placówkach Partnerów. Punkty przyznawane są na Konto Uczestnika za nabycie towarów w stacjonarnych marketach zoologicznych ZOOKARINA lub w placówkach Partnerów po okazaniu Karty.

5.10. Punkty przyznawane są w zależności od wartości zakupu określonej w złotych polskich i przeliczane są w następujący sposób: 1 punkt za kwotę 1 zł wydaną w sieci marketów zoologicznych ZOO KARINA i/lub placówkach Partnerów. Punkty uzyskane w ramach Programu ZOOKARINA CLUB kumulują się. Uczestnik Programu ma prawo do korzystania z Rabatu Lojalnościowego po zgromadzeniu na swoim Koncie Uczestnika punktów według następującego schematu:

• Zgromadzenie 3000 pkt. uprawnia do korzystania ze stałego rabatu lojalnościowego w wysokości 2%;

• Zgromadzenie 6000 pkt. uprawnia do korzystania ze stałego rabatu lojalnościowego w wysokości 3%;

• Zgromadzenie 10000 pkt. uprawnia do korzystania ze stałego rabatu lojalnościowego w wysokości 4%;

• Zgromadzenie 15000 pkt. uprawnia do korzystania ze stałego rabatu lojalnościowego w wysokości 5%.

5.11. Rabat lojalnościowy uzyskany w ramach Programu nie łączy się z innymi rabatami, promocjami oraz nie dotyczy produktów objętych wyprzedażą.

5.12. Rabat Lojalnościowy jest naliczany na wszystkie produkty w cenach regularnych. W przypadku produktów objętych inną promocją naliczany jest korzystniejszy rabat.

5.13. Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania wymiany Punktów na pieniądze.

5.14. Po zgromadzeniu na Koncie Uczestnika punktów, które kwalifikują do przyznania Rabatu Lojalnościowego, rabat ten zostanie przyznany i aktywowany w ciągu 24 godzin.

5.15. Organizator zastrzega sobie prawo anulowania odpowiedniej liczby punktów w przypadku wymiany towarów zakupionych przez Uczestnika.

5.16. Rabat Urodzinowy uprawnia Uczestnika do jednorazowych zakupów w sklepach stacjonarnych ZOO KARINA lub placówkach Partnerów z rabatem 10% na asortyment nieprzeceniony. Rabaty nie sumują się. Uczestnik zostanie poinformowany o przyznanym rabacie drogą mailową. W momencie realizacji Rabatu Urodzinowego klient jest zobowiązany pokazać otrzymaną wiadomość sprzedawcy – np. poprzez okazanie sms-a, wiadomości mailowej w smartfonie lub wydrukowanej wiadomości mailowej.

 

6. ZASADY POUFNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

6.1 Organizator Programu dążąc do poszanowania ochrony prywatności każdego z Uczestników Programu przedsięwziął wszelkie niezbędne środki, by przetwarzanie danych odbywało się w zgodzie z odpowiednimi regulacjami prawnymi, w szczególności na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

6.2 Organizator Programu zastosuje niezbędne środki bezpieczeństwa przetwarzania danych przewidziane rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 sierpnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informacyjne służące do przetwarzania danych osobowych.

6.3 Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika ma charakter całkowicie dobrowolny.

6.4 Dane, w tym dane osobowe Uczestników Programu ZOOKARINA CLUB będą przetwarzane w celu realizacji Programu i posłużą do stworzenia Bazy Danych ZOOKARINA CLUB. Administratorem danych osobowych zawartych w Bazie Danych ZOOKARINA CLUB jest Organizator.

6.5 Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz Partnerów informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej („Newsletter") oraz SMS. Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera jest dobrowolne, ale jednocześnie jest koniecznym warunkiem do przystąpienia oraz korzystania z Programu.

6.6 Zgoda, o której mowa w pkt. 6.5 powyżej, zostaje udzielona poprzez poprawne wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego i jego podpisanie.

6.7 Newsletter stanowi usługę świadczoną przez Organizatora drogą elektroniczną.

6.8 Dostęp do usługi Newsletter wymaga połączenia z Internetem oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail), a także korzystania z przeglądarki internetowej.

6.9 Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w zakresie usługi Newsletter następuje poprzez udzielenie zgody, o czym mowa w pkt 6.6 powyżej, natomiast rozwiązanie wspomnianej umowy możliwe jest poprzez wysłanie oświadczenia do Organizatora o chęci rezygnacji z Newslettera (drogą email, pisemną, telefonicznie) lub poprzez kliknięcie w specjalnie do tego przeznaczony link umieszczony na końcu każdej wiadomości email wysyłanej w ramach Newslettera i potwierdzenie woli rezygnacji z usługi.

6.10 Regulamin usługi Newsletter stanowi integralną część Regulaminu Programu i dostępny jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.zookarina.pl. Na żądanie Uczestnika, który dokona subskrypcji Newslettera może on zostać udostępniony w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego Uczestnika.

6.11 Wszelkie reklamacje związane z usługą Newsletter mogą być składane przez Uczestników drogą elektroniczną na adresclub@zookarina.pl

6.12 Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych. Ma to zastosowanie również do danych adresowych i kontaktowych Uczestnika niebędącego osobą fizyczną. Powyższa zmiana może zostać dokonana przez Uczestnika poprzez wysłanie wiadomości drogą elektroniczną na adres club@zookarina.pl.

6.13 W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Organizatora o jakiejkolwiek zmianie swoich danych. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniechanie spowodowane brakiem aktualizacji danych przez Uczestnika.

6.14 Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych w pewnym zakresie podmiotom współpracującym z Organizatorem np. Partnerom, firmom informatycznym w celu stworzenia Bazy Danych ZOOKARINA CLUB na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Organizator zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe do wdrożenia stosownych zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie.

6.15 Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania. W przypadku Uczestników niebędących osobami fizycznymi prawo to przysługuje osobie, która reprezentowała Uczestnika w momencie przystąpienia do Programu i której dane osobowe Organizator, w związku z powyższym, przetwarza. Wszelkie uwagi Uczestnik powinien kierować za pośrednictwem strony internetowej (www.zookarina.pl) lub telefonicznie, dzwoniąc pod numer zamieszczony na powyższej stronie internetowej.

6.16 Organizator jednocześnie wyznaczył Inspektora Danych Osobowych w osobie Pani Elżbiety Madeja, adres mailowy: dyrektorzarzadzajacy@zookarina.pl , numer telefonu 501708927

6.17 Organizator nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w Programie. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.

 

7. UTRATA STATUS UCZESTNIKA, REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA W ZOOKARINA  CLUB

7.1. Osoba może utracić status Uczestnika, jeżeli nie przestrzega niniejszego Regulaminu Programu lub podała nieprawdziwe dane w Formularzu Zgłoszeniowym.

7.2. Utrata statusu Uczestnika może nastąpić w szczególności wtedy, gdy Uczestnik, wbrew postanowieniom pkt 1.5. niniejszego Regulaminu, korzysta z Programu dla zakupu artykułów ZOOKARINA w celach ich odsprzedaży.

7.3. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z uczestnictwa w Programie bez ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów. Wraz z rezygnacją z uczestnictwa w Programie z jakichkolwiek powodów, Uczestnik traci wszystkie zgromadzone Korzyści. Rezygnacja może odbyć się za pośrednictwem maila wysłanego przez Uczestnika na adres club@zookarina.pl.

7.4. Z chwilą doręczenia Organizatorowi oświadczenia Uczestnika, o którym mowa w pkt. 7.3, Organizator zaprzestaje przetwarzania danych osobowych tego Uczestnika w celach realizacji Programu. Organizator zastrzega jednak prawo przechowywania danych w celach dowodowych.

7.5. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie, z 14 dniowym terminem wypowiedzenia.

7.6. W przypadku zawieszenia lub zakończenia Programu, o którym mowa w pkt. 7.5, Organizator zobowiązuje się do opublikowania informacji o takim zawieszeniu lub zakończeniu działalności na terenie sklepów ZOOKARINA, punktach handlowo-usługowych Partnerów oraz na stronie internetowej Programu (www.club.zookarina.pl).

 

8. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA PROGRAMU

8.1. Organizator Programu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek następstwa podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych w Formularzu Zgłoszeniowym.

8.2. Organizator Programu nie ponosi również odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Regulaminu, w sytuacji, gdy jest to spowodowane zdarzeniami o charakterze siły wyższej lub nastąpiło z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów, na których działania Organizator nie żadnego wpływu.

 

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Regulamin Programu może zostać zmieniony przez Organizatora w każdym czasie.

9.2. Każdorazowo, w przypadku zmian dokonanych w Regulaminie zgodnie z pkt. 9.1 niniejszego  Regulaminu, Organizator powiadomi o tym Uczestnika poprzez udostępnienie zmienionego tekstu Regulaminu: w sklepach ZOOKARINA, placówkach Partnerów, punktach handlowo-usługowych Partnerów, na stronie  internetowej Programu (www.club.zookarina.pl) lub za pomocą innych środków komunikacji np. poczty elektronicznej. Wybór sposobu powiadomienia należy do Organizatora.

9.3. Wprowadzenie zmian do Regulaminu zgodnie z pkt. 9.1 uprawnia Uczestnika do rezygnacji z uczestnictwa w Programie. W takiej sytuacji Uczestnik powinien złożyć pisemne zawiadomienie o chęci rezygnacji do Organizatora na adres sklepu ZOOKARINA/ Partnera (dostępny na stronie internetowej www.club.zookarina.pl) nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia ogłoszenia zmian do Regulaminu lub za pomocą strony internetowej (www.zookarina.pl), wysyłając mail z prośbą o rezygnację z uczestnictwa w Programie.

9.4. Z zastrzeżeniem pkt. 9.3 powyżej, zmiana Regulaminu Programu staje się skuteczna po upływie 14 dni od dnia udostępnienia Regulaminu zgodnie z pkt. 9.2.

9.5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany listy Partnerów Programu ZOOKARINA CLUB oraz Katalogu Korzyści. Powyższe zmiany nie stanowią zmiany Regulaminu.

9.6. Uczestnik może zgłaszać w każdym czasie swoje uwagi lub spostrzeżenia drogą elektroniczną za pośrednictwem maila wysłanego na adres club@zookarina.pl.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium